A gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről

  A gázszerelők és
gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről

 

A nemzetgazdasági miniszter 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelete a gázszerelők és
gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek
bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó
kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2., 3. és 4. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következőket rendelem el:
1. § (1) E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásról szóló törvény és
végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználói berendezéssel
kapcsolatos, az 1. melléklet szerinti tevékenységet folytat.
(2) Az 1. mellékletben meghatározott tevékenységet (a továbbiakban: gázszerelői
tevékenység) az a személy (a továbbiakban: gázszerelő) végezheti, aki rendelkezik
a) az 1. mellékletben meghatározott képesítéssel, vagy más azzal egyenértékű, a
nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben meghatározott
képesítéssel, és
b) az 1. mellékletben meghatározott gyakorlati idővel.
2. § (1) A gázszerelő a 3. § szerinti továbbképzést legalább ötévenként teljesíti.
(2) Mentesül az (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése alól az 1.
mellékletben foglalt táblázat 8. és 10. sorában meghatározott szakértő, illetve
tervező.
3. § (1) A gázszerelői tevékenység végzéséhez szükséges továbbképzési program kötelező
moduljai:
a) a gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi
változások, és
b) az üzemvitel, a karbantartás, a műszaki biztonsági ellenőrzés képzési programnak
megfelelő, naprakész tananyaga.
(2) A gázszerelő továbbképzés kötelező moduljainak időtartama legalább 10 óra, amely
személyes jelenléthez kötött.
(3) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség a műszaki-biztonsági
szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és
gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos
továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló miniszteri rendeletben
meghatározott gázszerelő, gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló vagy
csőhálózatszerelő szakmai tárgyú hatósági jellegű képzés elvégzésével teljesíthető a
(2) bekezdésben meghatározott követelmények teljesülése mellett.
(4) A továbbképzés elvégzéséről kiállított igazolás kiállításának keltétől számított egy
évig fogadható el.
4. § Az 1. mellékletben meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot a 2.
mellékletben meghatározott adattartalmú, a műszaki biztonsági hatóság (a továbbiakban:
Hatóság) által rendszeresített nyomtatvánnyal kell bejelenteni. A bejelentéshez eredetiben be
kell mutatni, vagy másolatban mellékelni kell az 1. mellékletben meghatározott képesítés és
gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat. Amennyiben a bejelentés a végzettség, illetve
képesítés megszerzésétől számított öt év után történik, a bejelentéshez a továbbképzési
kötelezettség teljesítését igazoló okiratokat is be kell mutatni, vagy másolatban mellékelni
kell.
5. § (1) A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha
a) a gázszerelő nem felel meg az e rendeletben meghatározott feltételeknek,
b) a gázszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 18.3. pont b), e), h) vagy j)
alpontjában meghatározott valamely felhasználói szerződésszegés megvalósításában,
c) a gázszerelő megsértette a gázszerelői tevékenység végzésére vonatkozó –
jogszabályban előírt – szakmai szabályokat, és ezt a Hatóság megállapította,
d) a földgázelosztó kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a
gázszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az előírásoknak
megfelelően végezte el a gázszerelést.
(2) A Hatóság a tevékenység megtiltása esetén intézkedik a gázszerelői igazolvány
bevonása iránt.
(3) Az a gázszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor
jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a
a) továbbképzési kötelezettsége teljesítését igazolja, amennyiben a tevékenység
végzésének megtiltására a továbbképzési kötelezettség elmulasztása miatt került sor,
vagy
b) tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és
a gázszerelő eleget tett továbbképzési kötelezettségének, amennyiben a tevékenység
megtiltására az a) pontban meghatározotthoz képest egyéb okból került sor

fûtésszerelõ, vízszerelõ és gázszerelõ hivatkozások Budapestrõl

vízszerelõ Budapesten ki végezhet gázszerelõ tevékenységet Magyarországon duguláselhárítás budapest vízszerelõ Budapest fûtésszerelõ ötletek gázszerelõ budapesten vízszerelõ blog víz-, gáz-, fûtésszerelõ budapest vízszerelõk gázszerelõ és fûtésszerelõfûtésszerelõ, vízszerelõ és gázszerelõ hivatkozások Budapestrõl