A gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről

  A gázszerelők és
gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről

 

A nemzetgazdasági miniszter 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelete a gázszerelők és
gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek
bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó
kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2., 3. és 4. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következőket rendelem el:
1. § (1) E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásról szóló törvény és
végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználói berendezéssel
kapcsolatos, az 1. melléklet szerinti tevékenységet folytat.
(2) Az 1. mellékletben meghatározott tevékenységet (a továbbiakban: gázszerelői
tevékenység) az a személy (a továbbiakban: gázszerelő) végezheti, aki rendelkezik
a) az 1. mellékletben meghatározott képesítéssel, vagy más azzal egyenértékű, a
nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben meghatározott
képesítéssel, és
b) az 1. mellékletben meghatározott gyakorlati idővel.
2. § (1) A gázszerelő a 3. § szerinti továbbképzést legalább ötévenként teljesíti.
(2) Mentesül az (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése alól az 1.
mellékletben foglalt táblázat 8. és 10. sorában meghatározott szakértő, illetve
tervező.
3. § (1) A gázszerelői tevékenység végzéséhez szükséges továbbképzési program kötelező
moduljai:
a) a gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi
változások, és
b) az üzemvitel, a karbantartás, a műszaki biztonsági ellenőrzés képzési programnak
megfelelő, naprakész tananyaga.
(2) A gázszerelő továbbképzés kötelező moduljainak időtartama legalább 10 óra, amely
személyes jelenléthez kötött.
(3) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség a műszaki-biztonsági
szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és
gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos
továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló miniszteri rendeletben
meghatározott gázszerelő, gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló vagy
csőhálózatszerelő szakmai tárgyú hatósági jellegű képzés elvégzésével teljesíthető a
(2) bekezdésben meghatározott követelmények teljesülése mellett.
(4) A továbbképzés elvégzéséről kiállított igazolás kiállításának keltétől számított egy
évig fogadható el.
4. § Az 1. mellékletben meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot a 2.
mellékletben meghatározott adattartalmú, a műszaki biztonsági hatóság (a továbbiakban:
Hatóság) által rendszeresített nyomtatvánnyal kell bejelenteni. A bejelentéshez eredetiben be
kell mutatni, vagy másolatban mellékelni kell az 1. mellékletben meghatározott képesítés és
gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat. Amennyiben a bejelentés a végzettség, illetve
képesítés megszerzésétől számított öt év után történik, a bejelentéshez a továbbképzési
kötelezettség teljesítését igazoló okiratokat is be kell mutatni, vagy másolatban mellékelni
kell.
5. § (1) A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha
a) a gázszerelő nem felel meg az e rendeletben meghatározott feltételeknek,
b) a gázszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 18.3. pont b), e), h) vagy j)
alpontjában meghatározott valamely felhasználói szerződésszegés megvalósításában,
c) a gázszerelő megsértette a gázszerelői tevékenység végzésére vonatkozó –
jogszabályban előírt – szakmai szabályokat, és ezt a Hatóság megállapította,
d) a földgázelosztó kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a
gázszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az előírásoknak
megfelelően végezte el a gázszerelést.
(2) A Hatóság a tevékenység megtiltása esetén intézkedik a gázszerelői igazolvány
bevonása iránt.
(3) Az a gázszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor
jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a
a) továbbképzési kötelezettsége teljesítését igazolja, amennyiben a tevékenység
végzésének megtiltására a továbbképzési kötelezettség elmulasztása miatt került sor,
vagy
b) tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és
a gázszerelő eleget tett továbbképzési kötelezettségének, amennyiben a tevékenység
megtiltására az a) pontban meghatározotthoz képest egyéb okból került sor

vízszerelõ, fûtésszerelő, gázszerelő hivatkozások Budapestről

vízszerelõ Budapesten gázszerelõ duguláselhárítás budapest vízszerelõ Budapest fûtésszerelõ ötletek gázszerelõ budapesten vízszerelõ blog víz-, gáz-, fûtésszerelõ budapest vízszerelõk gov gázszerelõ és fûtésszerelõvízszerelõ, fûtésszerelõ, gázszerelõ hivatkozások Budapestrõl