Közterületi tűzcsapról történő engedély nélküli vízvételezés kezelése

Közterületi tűzcsapról történő engedély nélküli vízvételezés kezelése

Közterületi tűzcsapról történő engedély nélküli vízvételezés esetén a Fővárosi Vízművek Zrt.jegyzőkönyvet készít fényképfelvételek csatolásával és számlát állít ki a felhasználónak. Amennyiben a Fővárosi Vízművek Zrt.a vízhordási tevékenységek ellenőrzése, vagy a normál ellenőrzési tevékenysége során bármilyen szabálytalan, a vízhordási engedélytől vagy a vízhordási szerződésben foglaltaktól eltérő vízhordást tapasztal, jogosult a 22. számú mellékletben meghatározott mértékű kötbér, illetve a felhasznált vízmennyiség ellenértékének kiszámlázásáról intézkedni, továbbá a Fővárosi Vízművek Zrt.jogosult a közterületi tűzcsapról történő vízvételezést a későbbiekben megtagadni. A kötbér és a felhasznált vízmennyiség ellenértéke a szabálytalan közműhasználat megszüntetéséig naponta kiszabható.

A közterületi tűzcsapról történő, engedély nélküli vízvételezéskor okozott károkat a Fővárosi Vízművek Zrt.a szabálytalan közműhasználóra jogosult áthárítani.

V.11. Szolgáltatás felfüggesztése és korlátozása.

Ha a felhasználó a szolgáltatási díjat nem fizeti meg, a mulasztásnak következményeire a Fővárosi Vízművek Zrt.–az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv egyidejű értesítése mellett –a felhasználó figyelmét legalább kétszer írásban felhívja.

A lakossági felhasználó első felszólítása postai vagy a lakossági felhasználó általi átvétel igazolására alkalmas egyéb -a felhasználó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus -módon, a felfüggesztés vagy a korlátozás lehetőségére vonatkozó második felszólítása tértivevényes levélben történik.

A Fővárosi Vízművek Zrt. a járási népegészségügyi intézetet a második felszólítással egyidejűleg, legalább 8 nappal az intézkedés bevezetését megelőzően értesíti.

A Fővárosi Vízművek Zrt.–a létfenntartási, a közegészségügyi és a katasztrófa-elhárítási vízigények teljesítése mellett –az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv hozzájárulásával a közüzemi
Üzletszabályzat

2019. január 8.66/221ivóvíz-szolgáltatást időben és mennyiségben korlátozhatja, illetve felfüggesztheti, ha a létfenntartási és közegészségügyi vízigények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátást más elérhető módon biztosítja.A szolgáltatás korlátozása, illetve felfüggesztése nem alkalmazható egészségügyi és gyermekintézmények esetében.Ha a felhasználó kérte a védendő felhasználók nyilvántartásába történőfelvételt, annak elbírálásáig a szolgáltatás felfüggesztése, vagy korlátozása nem foganatosítható.

A szolgáltatás korlátozásával, illetve felfüggesztésével kapcsolatos intézkedés lakossági és nem lakossági felhasználókkal szemben a vonatkozó jogszabályban rögzítettek alapján eltérő lehet.Lakossági felhasználóval szemben a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására csak olyan időpontban kerülhet sor, amelyről a víziközmű-szolgáltató a lakossági felhasználót előre értesítette. Az értesítésben a víziközmű-szolgáltató meghatározza azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását végre kívánja hajtani.A közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás akkor biztosított, ha az ivóvízellátás legalább 20 l/fő/nap mennyiségben, négy emeletnél nem magasabb lakóépület esetén legfeljebb 150 m távolságon belüli, négy emeletnél magasabb lakóépületben pedig négy emeletnél nemnagyobb szintkülönbséggel járó vízvételezési lehetőséggel (közkifolyóról, tűzcsapról, szállított vízből) adott.A felhasználó a közüzemi díjtartozásának, valamint a korlátozás foganatosításával és visszaállításával kapcsolatban felmerülő díjfizetési kötelezettség teljesítését a Fővárosi Vízművek Zrt.felé igazolni köteles.

A Fővárosi Vízművek Zrt.ezen igazolás közlését követő 3 napon belül a szolgáltatást teljes körűen visszaállítja.Fővárosi Vízművek Zrt.a szolgáltatás felfüggesztésével vagy korlátozásával, illetve a szolgáltatás visszaállításával kapcsolatos költségeit azzal a felhasználóval szemben jogosult érvényesíteni, akivel szemben fennálló közszolgáltatási szerződése körében azok felmerültek.A Fővárosi Vízművek Zrt.az ivóvíz szolgáltatás korlátozására, illetve felfüggesztésére az alábbi feltételek együttes fennállása esetében jogosult:a)a lakossági felhasználó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett,b)a lakossági felhasználó által fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetés esetében az egyeztetés a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel nem vezetett eredményre, vagy a fennálló tartozások megfizetésére vonatkozó megállapodás mellett előrefizetős mérő elhelyezésében és alkalmazásában egyeztek meg,c)a Fővárosi Vízművek Zrt. a felhasználót a szolgáltatás felfüggesztésével vagy korlátozásával járó következmények kilátásba helyezésével fizetési kötelezettsége teljesítésére az Üzletszabályzatban foglaltak szerint legalább kétszer írásban felszólította, és az első felszólításban a szociálisan rászoruló felhasználó figyelmét felhívta a jogszabályok alapján őt megillető kedvezményekre, valamint)a felhasználási hely fekvése szerint illetékes járási népegészségügyi intézetet a második felszólítással egyidejűleg, legalább 8 nappal az intézkedés bevezetését megelőzően értesítette.

vízszerelõ, fûtésszerelő, gázszerelő hivatkozások Budapestről

vízszerelõ Budapesten gázszerelõ duguláselhárítás budapest vízszerelõ Budapest fûtésszerelõ ötletek gázszerelõ budapesten vízszerelõ blog víz-, gáz-, fûtésszerelõ budapest vízszerelõk gov gázszerelõ és fûtésszerelõvízszerelõ, fûtésszerelõ, gázszerelõ hivatkozások Budapestrõl